crucifigo

crucifigo
crucifigo, fixi, fixus, 3, crucify.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Cross or stake as gibbet on which Jesus died — Writers hold different views on the form of the gibbet used in the execution of Jesus, the central figure of Christianity, and differ about the meaning of the Greek word stauros (σταυρός) which was used in the New Testament books to refer to it.… …   Wikipedia

  • Dispute about Jesus' execution method — This article is about different views on the form of the gibbet used in the Crucifixion of Jesus. For supposed relics of a Cross, see True Cross. Part of a series on the Death and resurrection of Jesus Passion Last Supper Arr …   Wikipedia

  • ԽԱՉ — (ի, ից.) NBH 1 0922 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c գ. σταυρός crux. (յորմէ այլազգ. հաչ, խաճ. որպէս թէ խէչ, նեցուկ բարձօղ. որպէս եւ յն. ստաւռօ՛ս, է կանգնեալ փայտ կամ ցից.) ... Փայտ պատուհասի՝ եռաթեւ կամ քառաթեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՉԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0923 Chronological Sequence: 5c ն. συσταυρόω simul crucifigo, cruci secum affigere. Ի միասին խաչել. ընդ իւր ʼի խաչ հանել. *Խաչեալ, եւ խաչեցեալ զիմ զմեղս. Ածաբ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՉԵՄ — (եցի.) NBH 1 0924 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ն. σταυρόω crucifigo. Ի Խաչ հանել, կամ բեւեռել ʼի խաչփայտ: կր. ʼի խաչ ելանել. ... Տե՛ս Ղկ. ՟Ի՟Գ. 33: Գծ. ՟Բ. 36: ՟Դ. 10: ՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 4: եւ կր. Մտթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”